เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  เปลี่ยน
กรุณาระบุตัวอักษรให้ตรงกับรูปภาพ
Login
กรณีโรงเรียนหรือศูนย์สอบ ลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อ call center


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม กำหนดการ
การสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์
สสวท. ประกาศเลื่อนสอบภาคปฏิบัติ
วิชาวิทยาศาสตร์
พิธีมอบเหรียญรางวัลและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

            สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล
      โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
      และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
            เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
      ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
      โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกาศ
การตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญและเข้าค่าย

ขั้นตอนการตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญและค่าย
    1)  พิมพ์แบบอนุญาตเข้าค่ายแล้วกรอกรายละเอียด
         ให้ครบถ้วน
    2)  ถ่ายรูปหรือสแกนแบบอนุญาตที่กรอกรายละเอียด
         ครบถ้วนแล้ว
    3)  เข้าลิงค์
         https://forms.gle/6itfXRfzuoapQESS9
         เพื่อกรอกรายละเอียดการตอบรับเข้าร่วมพิธี
         มอบเหรียญและการอนุญาตเข้าค่าย พร้อมทั้ง
         แนบไฟล์รูปถ่ายหรือสแกนแบบอนุญาตฯ

*โปรดใช้ email ของ gmail ในการเข้ากรอกรายละเอียดในลิงค์เท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ อ.กฤษชพล โทร 02 392 4021 ต่อ 2203
ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผลการคัดเลือกนักเรียนรับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผลการคัดเลือกนักเรียนรับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ นักเรียนที่มีความประสงค์ขอดูกระดาษคำตอบ สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศต่อไปนี้ โดยสามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  
สสวท. ขอแจ้งเปลี่ยนสนามสอบของศูนย์สอบ สพป.ปทุมธานี เขต 1จาก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เป็น โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส  
แนวทางการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  
กำหนดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)  
เปลี่ยนแปลงการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 รอบแรก และการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 รอบสอง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ประกาศเลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)