รับสมัคร(นักเรียน)
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลา รับสมัคร(นักเรียน)