ประกาศผลสอบ
ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อเสาร์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ
บัดนี้ สสวท. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ได้รับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ
วิชาคณิตศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านประกาศ
วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ
นักเรียนที่มีความประสงค์ขอดูกระดาษคำตอบ สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศต่อไปนี้ โดยสามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

นักเรียนที่สมัครสอบเข้า ม.1
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ยังคงมีการสอบคัดเลือกรอบที่ 2
ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
โปรดติดตามประกาศของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

การส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ
  สสวท. จะจัดส่งสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้นักเรียน
  ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน
  ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในระบบ รับสมัคร โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบและแก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้องได้ทางระบบพิมพ์แบบรายงานผลคะแนนและเกียรติบัตร

 • นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล สสวท. จะจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
  ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM
  ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประกาศเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563

*ยกเลิกการสอบรอบที่ 2*

โดยมีรายละเอียดดังแนบ
คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
×