หมายเหตุ : เพื่อความสมบูรณ์ในการเข้าสู่ระบบสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ท่านควรใช้โปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไปหรือโปรแกรม Google Chrome เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป